NZ Search

Results for Gigantorhynchus Gigantorhynchus - Gigantorhynchus Page 1 of about 1
Results 1 - 3 of about 3
Go to page:

Key Name Authority Publication Category Notes Volume Page Extinct Homonym. Corr.
  GigantorhynchusSapelnikov & Malygina 1977Trudy Inst. Geol. Geokhim. Akad. nauk SSSR ural. nauch. Tsentr. No. 129: 62.Brach9246YesNo
  GigantorhynchusSapel'nikov & Malygina 1977Trudy Inst.Geol.Geokhim.Akad.Nauk SSSR ural.nauch.Tsentr 129: 62.Brach(Artic)8191YesNo
  GigantorhynchusHamann 1892Zool. Anz., 15, 196.Verm (Acanth.).2466YesNo
Page 1 of about 1

Go to page: