NZ Search

Results for Stygnus Jabbastygnus - Stygnus Page 1 of about 1
Results 1 - 5 of about 5
Go to page:

Key Name Authority Publication Category Notes Volume Page Extinct Homonym. Corr.
unreviewedJabbastygnusKury & Villarreal, 2015The Linnean Society of London, Zoological Journal of the Linnean Society, 2015, 174: 32.Arachnida: Opiliones: Stygnidae: Stygninae.added on 2018-04-04
  StygnusFelder 1867(See Stygnolepis Strand 1942.)5260YesNo
  StygnusFelder 1867Reise Novara, Zool. 2, Abt. 2, Lep. Rhop., 489.Lep4340YesNo
  StygnusFieber [1860]Europ. Hem., 49, 186.Hem(See Stygnocoris Douglas & Scott 1865.)4340YesNo
  StygnusPerty 1833Del. anim. artic. Brasil., (3) 206.Arachn4340YesNo
Page 1 of about 1

Go to page: